Stuurgroep en Organisatiestructuur

In de stuurgroep hebben zitting:

Karin Kienhuis, voorzitter van de stuurgroep en directeur Zorg, Welzijn en Dienstverlening Alfa-college (tevens dagelijks bestuur);

Silvia Brouwer, practor Alfa-college

Karin van der Vries, directeur voor Wonen, Welzijn en Zorg, en Innovatie/Ontwikkeling bij De Hoven;

Jeroen Pronk, directeur Centre of Expertise Healthy  Ageing, Hanzehogeschool Groningen;

Guido Heeringa, manager Klant & Markt en lid directieteam bij SKSG Kinderopvang;

Marco Peters, managing director PlazaSportiva en VitaalNed;

Suzanne Oostvogels, regioregisseur Noord bij Menzis;

Vertegenwoordiger namens Overheid (Provincie/gemeente); nader te benoemen

Student, nader te benoemen. Deze student wordt jaarlijks gewisseld

Organisatiestructuur

In het kader van de publiek-private samenwerking in de regio Groningen en Noord-Drenthe hebben de samenwerkingspartners onderstaande organisatiestructuur opgezet (figuur 8). De structuur laat latere aansluiting toe van nieuwe scholen, bedrijven en andere partijen die bijdragen aan Vitaliteitscampus. Het succes van samenwerking is immers onder meer afhankelijk van de betrokkenheid van alle belanghebbenden: onderwijsinstellingen, studenten, docenten, bedrijven en instellingen, netwerkorganisaties en inwoners.

Stuurgroep

Voor de uitvoering van de activiteiten hebben de samenwerkingspartners een stuurgroep samengesteld. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten in ogenschouw genomen:

 • waarborging van de verschillende rollen in de stuurgroep, inclusief de beslisrol;
 • vertegenwoordigers in de stuurgroep die de juiste beslissingsbevoegdheid hebben;
 • voor de slagvaardigheid stelt de stuurgroep een dagelijks bestuur aan.

Stuurgroep Coördinator Onderwijs Werkgroepen Onderwijs Coördinator Professionalisering Werkgroepen Professionalisering Coördinator Onderzoek Werkgroepen Onderzoek Projectteam: programmamanager en kennisthemaregisseurs werkgroepen en practor.

Plaatje organisatiestructuur: Figuur 8: organogram

 

De stuurgroep heeft als belangrijkste taak het vervullen van een initiërende, signalerende en op doelstellingen bijsturende rol ten aanzien van het programma c.q. de regionale samenwerking. Deze taak kan nader worden omschreven als:

 • aanstellen van de programmamanager, de practor en de coördinatoren van de pijlers c.q. programmalijnen.
 • het regelmatig beoordelen van het programmaresultaat, de programmadoelstelling en de programmarisico’s aan de hand van rapportages;
 • bewaken van de financiële voortgang van het programma;
 • vaststellen investerings- en exploitatiebegroting en deze bewaken;
 • accorderen van de programmaresultaten op basis van de aanbevelingen van de programmamanager;
 • indien nodig: het aanpassen van de programma uitvoering, het verdelen van subsidiegelden en het dientengevolge wijzigen van de begroting;
 • voorstellen doen voor de samenwerkingspartners voor aanvullingen/ wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst;
 • beslissingen nemen over de begroting. De stuurgroep komt minimaal vier keer per jaar bijeen.

Programmamanager

Voor het programma is een programmamanager aangesteld.

De taken van de programmamanager zijn: uitvoeren van het beleid en de doelstellingen op basis van het activiteitenplan en de begroting.  contacten onderhouden met partners en potentiële partners, werven/uitbreiden van de community.  aansturen van het programmateam (kennisthemaregisseurs en practor) en programmalijnen op basis van de gestelde doelstellingen.  zorgen voor de ontwikkeling, monitoring en bijstellen van afspraken met de partners.  bewaken en opstellen van begrotingen.  rapporteren aan de stuurgroep en financiers door middel van een kwartaal- en jaarlijkse voortgangsrapportage.   Alfa-college heeft een geschikte programmamanager benoemd: Jasper van Buiten. De programmamanager heeft kennis en ervaring met het mbo onderwijs in de regio. De programmamanager heeft een visie op vitaliteit en gezondheid en op hoe de sectoren Sport & Bewegen en Zorg & Welzijn daaraan kunnen bijdragen. De programmamanager is bekend met het regionale vitaliteits-ecosysteem en partners daarin en heeft een visie op hoe dit ecosysteem versterkt kan worden. De programmamanager is een echte verbinder en is een volwaardige gesprekspartner op strategisch en operationeel niveau.

Programmateam

Tevens is een programmateam ingericht, als ‘managementteam’ van het programma. In het programmateam zitten kennisthemaregisseurs per programmalijn en de practor. Zij zorgen er als team voor dat de programmalijnen goed op elkaar worden afgestemd, zowel wat betreft inhoud als uitvoering, en dat bijgedragen wordt aan de totaalresultaten van het project de Vitaliteitscampus. Het programmateam komt twee wekelijks en wordt voorgezeten door de programmamanager Jasper van Buiten.  Het programma wordt ondersteund door een programmasecretaris: ad interim Hanneke van der Velde.

Kennisthemaregisseur en practor

Voor iedere pijler is een kennisthemaregisseur aangesteld die de taak hebben om de activiteiten in de programmalijn te coördineren. De kennisthemaregisseurs zijn: Kim Noteltiers-Bosman voor Onderwijs, Siegrid Williams-Varwijk voor Professionalisering, en Patty Veen voor Onderzoek. De kennisthemaregisseurs en de practor hebben onderling overleg over de inhoudelijke voortgang per programmalijn. De programmamanager houdt het totaaloverzicht en zorgt dat er voldoende uitwisseling plaatsvindt tussen de drie programmalijnen. De programmamanager plaatst de voortgang, gewenste acties en voorkomende vraagstukken op de agenda van de stuurgroep en legt deze ter bespreking en/of besluitvorming voor.  De programmamanager wordt hierin ondersteund door de programmasecretaris.

Werkgroepen

Voor uitvoering van projecten binnen de programmalijnen zijn werkgroepen geformeerd. Deze werkgroepen zijn op basis van benodigde kennis en expertise samengesteld en bestaan uit leidinggevenden, docenten, beleidsmedewerkers van de scholen en gemeente en experts uit het werkveld. De werkgroepen werken projectmatig en kunnen daarom gedurende de duur van het programma wisselen van samenstelling. De werkgroepen informeren aan de

De werkgroepen informeren aan de kennisthemaregisseurs van de programmalijnen over de voortgang van de projecten.

Daarnaast zullen voor een aantal activiteiten uit het programma specifieke werkgroepen moeten worden ingericht. We werken onder andere aan de inrichting van werkgroepen voor het ontwikkelen en implementeren de kwalificatiedossiers VLA en mKOB en voor de keuzedelen die worden ontwikkeld. Coördinatoren voor deze werkgroepen zijn reeds aangesteld, maar werkgroepen moeten nog worden bemenst en ingericht.

Monitoren, evalueren en leren

Het uitgangspunt van de samenwerkende partijen is om een langdurige samenwerking aan te gaan. Dit betekent regelmatig overleggen over de voortgang en het wegnemen van eventuele belemmeringen. Door de activiteiten en doelen de komende jaren te monitoren kunnen we tussentijds bijsturen en verbeteren. Daarvoor richten we een cyclus voor monitoring & evaluatie in, waarin de hoofdambities en de voortgang van de drie pijlers van het programma worden gevolgd. Ten behoeve van deze lerende evaluatie wordt een ‘evaluatiekader’ opgesteld, waarin de beoogde outputs en outcomes worden benoemd, en waarin de methode wordt uitgewerkt om voortgang en resultaten van de projecten (waaronder de impact voor docenten en studenten) in beeld te brengen. De bredere outcome op regionaal-maatschappelijk niveau wordt gemeten via het Nationaal Programma Groningen en het CBS. Beide richten zich op het monitoren van de brede welvaart in de regio, uitgesplitst naar verschillende aspecten op het gebied van leefbaarheid. Hiermee ontstaat een link met het model van Prah-Ruger, dat zich ook richt op sub-indicatoren als ervaren leefbaarheid, kwaliteit van de fysieke leefomgeving, ervaren gezondheid en tevredenheid met het leven.

De programmamanager is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de monitoring door een onafhankelijke partij, de rapportage en het informeren van de stuurgroep.

Werkwijze

Op hoofdlijnen verloopt het proces van monitoren, evalueren en leren als volgt:

 • De programmamanager monitort de tussentijdse voortgang van de resultaten via het projectoverleg met de kennisthemaregisseurs van de drie programmalijnen. Dit gaat door middel van procesevaluatie (evaluatie van de start, het verloop en het resultaat). Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel verwachte als niet-verwachte (emergente) resultaten. Op basis daarvan evalueert de programmamanager ook tussentijds en stuurt waar nodig bij in samenspraak met de stuurgroep.
 • Per kwartaal evalueert de programmamanager de inhoudelijke- en financiële voortgang van de resultaten en stelt op basis daarvan een voortgangsrapportage op. Deze rapportage bespreekt de programmamanager met de stuurgroep en de kennisthemaregisseurs. Voor de voortgang worden formats gemaakt, zodat deze eenduidig opgesteld en gerapporteerd kunnen worden aan de themakennisregisseurs en de stuurgroep. Door deze interactie zal de samenhang tussen de verschillende pijlers binnen het programma gewaarborgd blijven.
 • Op basis van de resultaten uit de rapportage bekijkt de programmamanager samen met de kennisthemaregisseurs en werkgroepleden welke leerpunten gedestilleerd kunnen worden uit de rapportage. Wat is de oorzaak geweest, wat kunnen we anders doen en wat hebben we daarvoor nodig ten behoeve van het realiseren van onze doelen? Ten behoeve van het leerproces kan de programmamanager verbinding leggen met andere programmamanagers van lopende RIF projecten. Op basis van deze gesprekken worden nieuwe afspraken gemaakt en aanpakken aangepast. Deze legt de programmamanager vast en rapporteert deze aan de stuurgroep.
 • Per jaar laat de programmamanager een evaluatieonderzoek verrichten onder de studenten en docenten en evalueert de inhoudelijke en financiële voortgang in het afgelopen jaar. Op basis hiervan stelt de programmamanager elk jaar een SMART jaarplan, een jaarverslag en een jaarrekening op. Deze komen ten minste beschikbaar aan de stuurgroep, de financiers en alle partners uit het consortium. Het jaarverslag geeft verantwoording op de doelen zoals gesteld in het jaarplan van het voorafgaande jaar. In het jaarplan staan concrete doelen en een overzicht van de mogelijke risico’s voor het komende jaar.
 • De tussentijdse monitorings- en evaluatierapportages en jaarlijkse evaluatieonderzoeken vormen de basis voor de voortgangsrapportages en midterm reviews voor DUS-I.
 • De programmamanager heeft twee keer per jaar contact met het Nationaal Programma Groningen over de bredere outcome op het gebied van brede welvaart, om na te gaan of de tussentijdse resultaten (outcomes) in lijn zijn met de regionale trends.

Voorbeelden van thema’s in het licht van brede welvaart zijn:

– Persoonlijk welzijn; hier valt ook opleiding en arbeid onder; de mate van tevredenheid met de opleidingskansen tevredenheid met het werk of de dagelijkse bezigheden.

– Gezondheid; tevredenheid met de lichamelijke gezondheid en tevredenheid met de psychische gezondheid.  De brede inzetbaarheid wordt gerealiseerd door onderzoekend te leren, interactie met de praktijk en multidisciplinair opleiden. Om hieraan gericht te werken, hebben we in de Vitaliteitscampus acties op drie pijlers geformuleerd: (1) onderwijs; (2) professionaliseren en (3) onderzoek.

Lerend evalueren is een belangrijk thema binnen de drie pijlers. Het monitoren binnen de pijlers zal gebeuren op vaste meetmomenten

De partners

Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doet het college niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende regio’s. Het Alfa-college is een christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland waar je terecht kunt voor een mbo-opleiding, educatief traject of een bedrijfsopleiding. Drie kernwaarden staan bij het Alfa-college centraal: verbinden, vertrouwen en ondernemen. Deze vormen de basis voor ons handelen. Zo werkt het Alfa-college samen in teams aan goed onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Het Alfa-college is penvoerder van het programma en is betrokken bij de pijlers Onderwijs, Professionalisering en Onderzoek. Neemt deel in de projecten Grunn Fit, GLI, Beweegvloer/atelier en Kansrijke Generatie.

Blijf op
de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang interessante tips en weetjes over vitaliteit. Bovendien blijf je zo op de hoogte van initiatieven op het gebied van vitaliteit in de regio, zoals projecten, evenementen en verhalen.